+34 722 25 83 70 info@selvans.ONG

1. Preservació – Conservem el “nucli antic” dels boscos

LA URGÈNCIA: #BoscosMadurs

¿Sabies que a Catalunya no ens queda cap bosc verge o primari? És més … no existeix cap marc de protecció integral, legal i coordinat per a la conservació dels boscos més vells i d’alt valor natural, el que porta a que més d’un 80% dels mateixos es trobi en perill de desaparèixer.

L’OPORTUNITAT: #Sèlvans

 

Des de fa 10 anys, el programa Sèlvans destaca a Catalunya com a únic programa aplicat que treballa per a la preservació del que es podria considerar el “nucli antic” dels boscos: boscos que s’han de deixar a evolució natural i sense destorbar, o amb una gestió mínima específicament orientada a la conservació de la seva extraordinària biodiversitat.

És molt urgent i important que, a  curt termini, aconseguim que aquests boscos ocupin un mínim d’un 5% de la superfície forestal de Catalunya.

El nostre exemple aquí ens dona la raó, la força i la legitimitat necessàries per treballar també en favor de la protecció de les darreres selves verges que queden al món.

OBJECTIUS SÈLVANS:

 

  • Implementar una xarxa de boscos madurs i vells, i santuaris forestals, a Catalunya.
  • Conservar el valor patrimonial, paisatgístic i ecològic d’aquests boscos, atesa la seva enorme biodiversitat específica, i alta vulnerabilitat.
  • Prioritzar i quantificar els costos de conservació dels boscos identificats, tot aplicant-hi sistemes de compensació de les externalitats positives a la propietat quan sigui necessari.
  • Salvaguardar mostres representatives de totes les comunitats forestals, tant en boscos públics com privats.
  • Impulsar un sistema de patrocini per a la progressiva ampliació de la xarxa de reserves forestals.

“Ancestralment els boscos vells eren venerats perquè protegien a la societat i eren refugi dels déus.

Amb el temps quasi han desaparegut del tot, tan sols resten uns pocs paratges, com s’està demostrant molt exposats a la tala dels seus arbres centenaris.

Ara són aquests relictes els que ens necessiten a cadascuna i cadascú de nosaltres.

Custodiant-los garantim els seus enormes beneficis ambientals i podem gaudir de la seva màgia i propietats curatives i espirituals.”

RESULTATS

  • Ja tenim diagnosticat un 2,4 % de la superfície forestal de Catalunya com a “d’alt valor natural”, i estem avançant en la conservació de la mateixa, establint uns primers acords amb la respectiva propietat.
  • Seguirem impulsant i reforçant la iniciativa Compensanatura com a via d’implicació econòmica per a particulars i organitzacions per a la preservació dels boscos d’alt valor diagnosticats.
  • Estem el·laborant, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, una estratègia d’ordenació i conservació de la Xarxa de Boscos d’Evolució Lliure.
  • Estem treballant una nova figura de protecció anomenada “Reserva Natural Privada”, per assegurar la protecció de rodals d’alt valor natural a més de 50 anys.

Actualitat

Projectes destacats

Elaboració de l'Estratègia d'Ordenació i Conservació de la Xarxa de Boscos a Evolució Lliure

Estem treballant intensament sobre l’encàrrec rebut per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en relació a la primera Xarxa de Boscos que s’esta construïnt a Catalunya per deixar-se a “evolució lliure”, o “dinàmica natural”. Es tracta, sense dubte, d’un encàrrec de la màxima responsabilitat i importància.

En el marc d’aquest encàrrec, i construïnt sobre els 10 anys d’experiència del programa Sèlvans, estem dissenyant una estratègia, pla d’acció i sinergies que facilitin i agilitzin al màxim l’activació de línies de conservació dels seus millors exponents. Conservació que treballarem activament en el nostre dia a dia, i en el marc de la nostra iniciativa Compensanatura (veure a continuació).

Context

Aquest encàrrec es desenvolupa en paral·lel al treball que esta desenvolupant el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) per a la conceptualització i identificació a nivell científic dels Boscos que han d’integrar aquesta xarxa, i que construeix sobre la tasca que aquesta institució científica va desenvolupar al voltant de l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya (IBSC, 2009-2011), on va aplegar un 0,24% de la superfície arbrada del país.

Des de Sèlvans, hem aportat com a candidats en aquesta nova Xarxa la base de dades dels 1.200 rodals (un 2,4% de la superfície arbrada de Catalunya) que ja tenim identificats com d’Alt Valor Natural, la gran majoria perfectes candidats a deixar-se a evolució lliure, perquè puguin desplegar tot el seu potencial i extraordinària biodiversitat.

Objectiu: mínim d'un 5% de la superfície arbrada de Catalunya

L’objectiu de la Xarxa de Boscos a Evolució LLiure és que assoleixi primmerament al voltant d’un 5% de la superfície boscosa de Catalunya. Des d’Associació Sèlvans insistim que aquest 5% a deixar-se a evolució lliure ha de contenir el que es coneix com a “boscos amb bona qualitat d’estació”, el que vol dir que son boscos que realment podrien ser objecte d’una explotació forestal. No té sentit incloure-hi rodals que, per la seva pendent o ubicació extrema, ja es troben en situació d’evolució lliure.

Via d'implicació: la iniciativa Compensanatura

Amb Compensanatura particulars i organitzacions poden salvaguardar espais naturals d’una superfície com a mínim equivalent als m2 de sòl segellat que ocupen amb els seus habitatges, oficines, botigues o naus industrials. Es tracta d’una via fàcil, mesurable i econòmica d’implicar-se pràcticament en la conservació dels boscos més madurs de Catalunya. .

Creació de la figura de la "Reserva Forestal Voluntària"

Durant 2016, el programa Sèlvans (en la seva etapa dintre d’Acciónatura), ha estat treballant per donar-li forma a una nova figura de custòdia/conservació de Boscos d’Alt Valor Natural: la “Reserva Forestal Voluntària”, aplicable a d’altres àmbits.

Completarem les tasques previstes durant 2017 ja dintre d’Associació Sèlvans. En aquest sentit, ens estem adreçant a la propietat forestal que vol declarar a molt llarg termini (50 anys endavant) tota o una part de la seva finca com a “santuari de natura”, amb un mínim o nul us públic.

En el marc d’aquesta nova figura, que podria tenir una modalitat de autodeclaració i una treballada en col·laboració amb una entitat de custòdia, volem promoure l’establiment de possibles avantatges fiscals o d’altra tipus per a la propietat que declari una reserva d’aquest tipus en la seva finca, p.e. major puntuació en ajuts per a la gestió forestal dels rodals adjacents. També volem establir-hi una regulació estricta en l’aprofitament dels recursos naturals (caça, fruits del bosc, bolets, etc…).

Per donar un primer impuls aplicat en aquesta figura, cal assolir una primera massa crítica de propietaris participants i interessats.

Sèlvans.MÓN

L’èxit i experiència del programa Sèlvans en el territori català anima a seguir treballant per ampliar la xarxa de boscos madurs a altres àmbits i esdevenir, així, un instrument clau per a la conservació de la biodiversitat en l’àmbit europeu i mundial.

En el seu vessant internacional, Sèlvans vol promoure la conservació dels boscos primaris com a eina de conservació de la biodiversitat, lluita contra l’escalfament global i el canvi climàtic, i per a la supervivència de les comunitats primigènies.

Aquests objectius els vol assolir mitjançant la conformació d’una xarxa mundial de boscos primaris, vinculada a la materialització d’un programa pilot REDD+ de conservació de relictes de selva primària i la consecució de projectes pilot de cooperació internacional al desenvolupament en aquesta matèria. Sèlvans vol fer-ho amb la finalitat d’implicar les comunitats indígenes i les administracions i associacions locals per a que s’aconsegueixi conservar retalls de bosc verge.

Pel que fa a prioritats, els boscos de protecció prioritària són els boscos primaris tropicals, ja que són els més importants en extensió, els que més biodiversitat alberguen, en els que hi viuen un major nombre de comunitats indígenes, els que tenen un paper més important en la lluita contra el canvi climàtic i, a la vegada, els que es troben més amenaçats per l’activitat de l’home.

Més informació

Context

Els boscos madurs, escassos i generalment de difícil accés, constitueixen un patrimoni natural tan valuós com poc conegut. Els arbres morts dempeus o la fusta caiguda al terra podrint-se pot fer pensar a persones desconeixedores que es tracta d’un bosc malalt o desendreçat, quan en realitat es tracta d’un autèntic santuari de biodiversitat, llegat històric, i també motor potencial d’un desenvolupament rural de natura i salut veritablement sostenible.

Els boscos madurs representen un ecosistema amb una gran biodiversitat, amb arbres d’edats diverses que són font d’aliment i refugi d’éssers vius; acumulen una gran quantitat de carboni, tant a les grans soques com en el sòl forestal, essent part important doncs en la lluita contra el canvi climàtic; tenen un paper fonamental en el control del cicle hidrològic; milloren la gestió forestal en la silvicultura moderna; i, tenen un elevat interès i atractiu turístic, cultural i científic.

La pèrdua de bosc madur, degut a l’aprofitament per fusta; la tendència a eliminar arbres vells per deixar pas a la regeneració; així com, la creença que deixar els boscos a evolució natural és abandonar-los, porta associat un impacte negatiu en la conservació del patrimoni natural singular i de la biodiversitat en l’àmbit forestal, ja que moltes espècies depenen específicament dels elements propis d’aquests ecosistemes més evolucionats i estructurats que cada vegada costa més de trobar en el nostre territori.

En aquest context Sèlvans impulsa la creació d’una xarxa de boscos madurs (públics i privats) que representi suficientment la biodiversitat dels principals biomes forestals catalans, implicant administracions i propietaris forestals en la conservació d’aquests espais.

Riscos i amenaces (Catalunya)

La situació actual a Catalunya és que no existeix cap marc de protecció integral, legal i coordinat per a la conservació dels boscos més vells i d’alt valor natural, el que porta a que més d’un 80% dels mateixos es trobi en perill de desaparèixer. El progrma Sèlvans destaca, en aquest sentit, com un programa aplicat per a la diagnosi i preservació dels boscos de més alt valor natural, en perfecta sintonia amb la propietat forestal.

Els principals riscos i les principals amenacen en aquest patrimoni únic i irremplaçable són la desconeixeça del seu valor patrimonial, paisatgístic i ecològic, atesa la seva enorme biodiversitat específica, i alta vulnerabilitat. També, un sistema d’aprofitaments forestals que, malhauradament, no és “propera a la natura”, emmarcat en una planificació territorial que no contempla un mapa de vocacions per als boscos, on puguèssin conviure perfectament zones d’aprofitaments forestals, de gestió per a prevenció d’incendis, i de gestió molt activa de masses joves, amb la presència de paratges “santuaris de natura”.

Com funciona la compensació dels drets de tala? (Catalunya)

Mentre aconseguim el finançament i l’oportunitat necessaris per a la compra dels boscos identificats com a d’alt valor natural, i com a alternativa d’emergència molt àgil per salvaguardar el màxim nombre dels boscos d’alt valor natural, s’ha mostrat com a mecanisme molt útil la “compra dels drets de tala” en aquells boscos on la propietat no té interès a vendre el seu paratge natural, però mostra una sensibilitat envers la conservació de la biodiversitat associada als boscoso madurs.

La compra de drets de tala consisteix en pagar-li en aquesta propietat forestal aproximadament l’equivalent al benefici econòmic que n’hauria tret de talar una extensió concreta de bosc i vendre’n la fusta, durant p.e. 25 anys (el que es considera una rotació de tala habitual. La intenció és “parar el cop” i guanyar aquests 25 anys per trobar una solució o sistema per assegurar-ne la seva preservació a perpetuïtat. El tràmit de compra de drets de tala pot ser extremadament àgil (enfront una compravenda), i per a qualsevol extensió (sense veure’s afectat pel mínim de 250.000 m2 que marca la Llei com a unitat mínima, en cas de segregació d’una propietat més extensa per compravenda), i es formalitza mitjançant un contracte privat o públic entre la propietat i Associació Sèlvans, en el nostre cas.

En resum: per compensar els aprofitaments que es deixen de fer, el propietari rep una subvenció corresponent als guanys no obtinguts, que són calculats sobre la base de previsions de l’instrument d’ordenació forestal de la finca o de la productivitat del rodal en qüestió.